Medezeggenschap

Medezeggenschap

icoon van
de bollenstreek

Medezeggenschap 

Op alle scholen binnen SFT is een medezeggenschapsraad (MR) actief, waar naast medewerkers en ouders ook leerlingen zitting in hebben. Zij praten mee over schoolaangelegenheden. 

 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is gesprekspartner van het college van bestuur van SFT en heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt. In de GMR zitten medewerkers en ouders. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR’en.
In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij SFT voor alle aangesloten scholen is geregeld. De regels die erin staan gelden dan ook voor de GMR en voor de MR van de aangesloten scholen. Het GMR reglement is een organisatorisch reglement van een GMR.