Medezeggenschap

Medezeggenschap

icoon van
de bollenstreek

Op elke school van de Stichting Fioretti Teylingen functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR overlegt met de rector/directeur van de school.

Naast en boven de medezeggenschapsraden functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 15 leden van wie
a. 8 leden door en uit het personeel van de MR worden gekozen (6 x OP + 2 x OOP);
b. 7 leden door en uit de ouders van de MR worden gekozen.

De GMR overlegt met het College van Bestuur.

De GMR bestaat in schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden:
De heer J. Boot - personeelsgeleding OP ISK
Mevrouw S. Brouwer-van Klaveren - personeelsgeleding OOP Teylingen
De heer P. van Fulpen - personeelsgeleding OP Fioretti College Hillegom
Mevrouw M. Izelaar - Personeelsgeleding OP Duinzigt
Mevrouw M. Kors-Tulen - Personeelsgeleding OP Leeuwenhorst
De heer A. van Schoor - Personeelsgeleding OP Fioretti College Lisse, voorzitter
De heer P. van Verseveld- Personeelsgeleding OOP Fioretti, secretaris
De heer S. Vonk - personeelsgeleding OP KTS

De heer P. Erkelens - Oudergeleding Duinzigt
Mevrouw S. van Dijk - Oudergeleding KTS
Mevrouw M. van Hage - Oudergeleding Leeuwenhorst
Mevrouw W. Husslage - Oudergeleding Fioretti College Lisse
De heer M. van der Zijden - Oudergeleding Fioretti College Lisse
vacature - Oudergeleding Fioretti College Hillegom
vacature - Oudergeleding Leeuwenhorst

GMR-statuut
In het GMR-statuut hebben het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hun visie op de medezeggenschap vastgelegd en zijn concrete afspraken
gemaakt over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen.

GMR-reglement
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de GMR zijn vastgelegd in het GMR-reglement.

Overleg en communicatie
Binnen Stichting Fioretti Teylingen wordt veel waarde gehecht aan actieve en betrokken medezeggenschap. Daarvoor is kennis
van en respect voor de reglementen van groot belang. Van nog groter belang is echter de intentie waarmee partijen overleggen.
Uitgangspunt daarbij moet zijn niet de letter van het reglement, maar het brede, gemeenschappelijke belang van de individuele school en van de totale Stichting.

Naast de medezeggenschapsraden en de GMR bestaat binnen de zes scholen en stichtingsbreed een veelheid aan overlegvormen:
leerling- en ouderraden, sectie-overleg, project- en werkgroepen, afdelings- of teamoverleg en directievergaderingen. Elke school heeft eigen communicatiekanalen:
van plenaire vergaderingen en mededelingen in de koffiekamer, Insite (personeelsweb), e-learnomgeving tot weekberichten en bulletins.