gymnasium | atheneum | havo | mavo | vmbo | ISK

Stichting Fioretti Teylingen

Op elke school van de Stichting Fioretti Teylingen functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR overlegt met de rector/directeur van de school.

Naast en boven de medezeggenschapsraden functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 14 leden van wie
a. 7 leden door en uit het personeel van de MR worden gekozen (5 x OP + 2 x OOP);
b. 7 leden door en uit de ouders van de MR worden gekozen.

De GMR overlegt met het College van Bestuur.

De GMR bestaat in schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:
De heer K. van den Berg- Personeelsgeleding OP KTS, secretaris
De heer A. Broeders - Personeelsgeleding OP Duinzigt
Mevrouw S. Dertwinkel - Personeelsgeleding OP Leeuwenhorst
Mevrouw M. Raaijmakers - Personeelsgeleding OP Fioretti Hillegom
Mevrouw M. van der Lans - Personeelsgeleding OOP Teylingen College
De heer A. van Schoor - Personeelsgeleding OP Fioretti Lisse, voorzitter
De heer P. van Verseveld- Personeelsgeleding OOP Fioretti, vervangend voorz.


Vacature - Oudergeleding KTS
Mevrouw M. Schmidt - Oudergeleding Duinzigt
Vacature - Oudergeleding Fioretti Hillegom
vacature - oudergeleding Fioretti Hillegom
De heer M. Griffioen - oudergeleding Fioretti Lisse
De heer K. van Tilburg - Oudergeleding Fioretti Lisse
De heer B. Wiegerink  - Oudergeleding Leeuwenhorst

GMR-statuut

In het GMR-statuut hebben het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hun visie op de medezeggenschap vastgelegd en zijn concrete afspraken gemaakt over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen. Interesse? Bekijk dan het GMR-statuut.

GMR-reglement
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de GMR zijn vastgelegd in het GMR-reglement.

Overleg en communicatie
Binnen de Stichting Fioretti Teylingen wordt veel waarde gehecht aan actieve en betrokken medezeggenschap. Daarvoor is kennis
van en respect voor de reglementen van groot belang. Van nog groter belang is echter de intentie waarmee partijen overleggen.
Uitgangspunt daarbij moet zijn niet de letter van het reglement, maar het brede, gemeenschappelijke belang van de individuele school en van de totale Stichting.

Naast de medezeggenschapsraden en de GMR bestaat binnen de vijf scholen en stichtingsbreed een veelheid aan overlegvormen:
leerling- en ouderraden, sectie-overleg, project- en werkgroepen, afdelings- of teamoverleg en directievergaderingen. Elke school heeft eigen communicatiekanalen: van plenaire vergaderingen en mededelingen in de koffiekamer, Insite (personeelsweb), elearnomgeving tot weekberichten en bulletins.