SFT strategisch beleid 2022-2026

Strategisch beleid Stevig geworteld in de Bollenstreek ‘22-‘26

1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Fotoverslag strategiedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 2 Urgenties en ambities in relatie met de omgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 3 Kernwaarden en identiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 4 Missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 5 Visie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 Onderwijskundige doelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7 Strategisch HRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 Financiën & bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 9 Kwaliteitsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bijlage I Concrete acties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Inhoud +De inhoud van dit plan is tot stand gekomen in intensieve en inspirerende gesprekken met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, docenten, de GMR, de Raad van Toezicht en de schoolleiding. 02

Uitgangspositie De scholen binnen SFT doen het goed: de inspectie, ouders en leerlingen zijn tevreden over ons onderwijs en de resultaten daarvan Dat zegt ook iets over de mensen die er werken, de leerlingen die er naar school gaan en de betrokkenheid van ouders Tijdens en direct na de coronapandemie is er een groot beroep gedaan op onze veerkracht en flexibiliteit De lockdowns hebben ondanks onze extra inspanningen geleid tot diverse leer- en ontwikkelingsachterstanden Nieuwe vragen over doorstroom en determinatie (niveaukeuze) komen hierdoor aan de orde Daarnaast is het belangrijk dat we onze eigen rol blijven evalueren De uitdaging voor de komende jaren is om het goede te behouden en om veranderingen in onze omgeving en nieuwe onderwijsideeën te vertalen in ons aanbod Pijlers strategische beleid In het Strategisch Plan 2016-2020 stonden de drie P’s centraal: Perspectief, Profilering en Professionaliteit Die P’s onderschrijven we nog steeds Perspectief willen we voor al onze leerlingen Scholen werken door hun profiel gericht aan kwaliteit en bieden leerlingen daardoor wat te kiezen Professioneel zijn we doordat we gericht zijn op ontwikkeling en bereid zijn steeds bij te leren We constateren dat de drie P’s in de afgelopen jaren meer een kapstok vormden waaraan acties en activiteiten werden opgehangen, dan dat ze concreet richting hebben gegeven aan onze ontwikkeling Het is belangrijk dat onze doelen en beleid bekend zijn en leven binnen en buiten onze scholen In dit nieuwe strategisch plan werken we daarom meer vanuit een gezamenlijke inspiratie en bedoeling Zo is de inhoud van dit plan tot stand gekomen in intensieve en inspirerende gesprekken met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, docenten, de GMR, de Raad van Toezicht en de schoolleiding Inleiding 1 Stichting Fioretti Teylingen (SFT) is de grootste aanbieder van voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek De bewoners van de regio zijn in hoge mate aangewezen op ons onderwijsinhoudelijke aanbod, de diversiteit ervan en de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven Dat geeft onze stichting een bijzondere verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoeften van de Duin- en Bollenstreek Hierbij zijn zowel de perspectieven en ambities van de bewoners van de Duin- en Bollenstreek van belang als de behoeften van bedrijven en organisaties “Ik vond het leuk dat er echt naar mijn mening gevraagd werd en dat ik samen met een groepje leerlingen na mocht denken over oplossingen voor het docententekort.” Lotte Roest, mavo 4 (2021), leerling Duinzigt #strategiedag #okt2021 #SFT 03

28 oktober ’21 #pitchen #okt2021 #SFT #strategie #okt2021 #SFT #strategie #okt2021 #SFT #strategie #okt2021 #SFT #strategie #okt2021 #SFT #strategiedag #okt2021 #SFT “Het was een inspirerende dag, ik vond het vooral waardevol dat er een verbinding werd gelegd tussen de scholen. Ik ben benieuwd hoe dat voortgezet wordt en in welke vorm.” Mieke van der Wiel, Teamcoördinator en Docent Nederlands, Fioretti College Hillegom #strategiedag #okt2021 #SFT 04

strategiedag #meedenken #okt2021 #SFT #passie #okt2021 #SFT “Ik vond het een open en positieve bijeenkomst. Het is goed dat SFT deze dag organiseerde, het stimuleert een betere samenwerking en afstemming tussen de scholen. Ik zag enorm bevlogen medewerkers die veel passie hebben voor SFT, de scholen en de leerlingen. Er werden veel ideeën gedeeld over hoe dingen anders en beter kunnen.” Johan den Hartog, voorzitter ouderraad Fioretti College Lisse #stategiedag #okt2021 #SFT #strategie #okt2021 #SFT #meningen #okt2021 #SFT #pleidooi #okt2021 #SFT #conclusies #okt2021 #SFT #strategie #okt2021 #SFT 05

Urgenties en ambities in relatie met de omgeving SFT vormt een netwerk van scholen die elkaar sterker maken We concurreren als stichting niet met collega-scholen en stichtingen We bieden een gedifferentieerd aanbod in de regio dat is afgestemd op wensen en mogelijkheden van bewoners, organisaties en scholen Het advies is om de werkfunctie te versterken, blijkt uit het rapport “Tussen vrees en perspectief ” van Blauwberg, 2020 Daar draagt onze stichting graag aan bij door een actieve maatschappelijke betrokkenheid en door de talenten van onze leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen Iedereen is welkom en iedere school binnen SFT heeft een eigen en uitdagend doel +SFT vormt een netwerk van scholen die elkaar sterker maken 2 06

3 Kernwaarden en identiteit Je oorsprong is je voorsprong, zo luidt een wijs gezegde In ons geval biedt de katholieke oorsprong van de SFTscholen een handvat en een richtlijn voor onze identiteit en kernwaarden We willen kansrijk onderwijs verzorgen en leerlingen daarmee eerlijke kansen op ontwikkeling geven We spreken expliciet over eerlijke kansen en niet over gelijke kansen Immers, wanneer we leerlingen met zoveel verschillende uitgangsposities gelijk behandelen, levert dat niet voor iedere leerling dezelfde kansen op Zorgen voor jezelf en voor elkaar, je best doen en integer handelen horen daarbij +Onze oorsprong is onze voorsprong 07

Missie De missie van SFT is om onze scholen te inspireren, te faciliteren en te versterken, zodat er voor alle jongeren in de Duin- en Bollenstreek een passende onderwijsplek is waar ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen + Inspireren, faciliteren en versterken 4 08

09

Visie In onze visie staan onze leerlingen, ons onderwijs en onze verbinding met de wereld om ons heen centraal We hebben deze visie opgesteld op basis van de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij Ook hebben wij gebruikgemaakt van de ideeën, wensen en behoeften die vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, docenten, de GMR, de Raad van Toezicht en de schoolleiding op onze strategiedag in oktober 2021 met ons gedeeld hebben 5 + We stimuleren een positief zelfbeeld bij onze leerlingen + We bieden maximale kansen 10

We zijn er voor alle jongeren, er is plek voor iedereen. Binnen de SFT-scholen krijgen leerlingen eerlijke kansen, ongeacht hun thuissituatie We stimuleren een positief zelfbeeld bij leerlingen We bieden maximale kansen voor alle leerlingen (a) We bieden intrinsiek motiverend onderwijs aan. Het leren vindt plaats op verschillende wijzen, niet alleen in de school, ook daarbuiten ICT heeft een toegevoegde waarde in ons onderwijs We zien leren als een leerproces en als een leerresultaat (toetsing) Leren is realistisch en betekenisvol (b) Onze scholen zijn volop betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en volgen trends en nieuwe ideeën. We maken het verschil doordat we meer dan anderen de nadruk leggen op verbinding met onze regio en op onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid Een voorbeeld daarvan is dat we leerlingen kennis en ervaring laten opdoen met de karakteristieken van de Bollenstreek, de groene teelt, handel en industrie (c) In ons onderwijs worden leerlingen voorbereid op een steeds verder globaliserende wereld. Daarnaast kennen en nemen leerlingen hun brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving Persoonsvorming en inclusief en internationaal leren denken zijn van belang (d) In onze maatschappij is een grote, groeiende behoefte aan praktisch opgeleide mensen. Binnen SFT vullen we die behoefte voor de Duin- en Bollenstreek op alle niveaus in (e) Uitleg/onderbouwing Met deze visie spelen we in op de volgende ontwikkelingen: (a) Het huidige onderwijssysteem gaat nog steeds uit van een gezinssituatie waarbij ouders ondersteunen Dat is echter bij lang niet alle leerlingen het geval Daarnaast heeft een aanzienlijke groep leerlingen moeite met de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (PO-VO) Hierdoor onstaat kansenongelijkheid en onnodige plaatsing in speciaal onderwijs of op een lager niveau (b en c) Scholen zijn in het algemeen nog op traditionele wijze ingericht, al zijn er wel steeds meer nieuwe initiatieven en ontwikkelingen De traditionele setting levert bij bepaalde groepen leerlingen motivatieproblemen op Ook zijn scholen vaak naar binnen gericht en bezig met de eigen ordening van programma’s, bevoegdheid van docenten, toetsen en meten, vaste protocollen en procedures Die scholen werken veelal met één leraar en één klas met leerlingen die liefst zo homogeen mogelijk gegroepeerd zijn in jaarklassen Dat staat in toenemende mate haaks op de wensen uit de samenleving ten aanzien van diversiteit en flexibiliteit (d) De globalisering en het internet hebben ingrijpende invloed op ons leven en de samenleving Tegelijkertijd zien we dat mensen zich bewegen in een eigen bubble en alleen informatie opnemen die past binnen de eigen belangstelling en het eigen referentiekader Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de verbinding met de nabije omgeving en de intermenselijke betrekkingen niet meer vanzelfsprekend zijn Problemen op het terrein van klimaat, gezondheid, immigratie, (kern/bacteriële/cyber) oorlog en vrede en dergelijke zijn voor jongeren anonieme en abstracte bedreigingen of worden ontkend of genegeerd (e) Er is een steeds grotere maatschappelijke behoefte aan praktisch opgeleide mensen, terwijl het maatschappelijk beeld van deze beroepen onterecht soms negatief is 11

Onderwijskundige doelen Om onze visie vorm te geven, hebben we de volgende onderwijskundige doelen geformuleerd + We bieden meer manieren om te leren dan alleen binnen het klaslokaal 6 12

1 Een toets kan een formatieve en/of een summatieve functie hebben. Bij een toets met een summatieve functie wordt getoetst of de leerling de leerdoelen in voldoende mate heeft verworven. Een toets met een formatieve functie heeft als doel de leerling (en docent) inzicht te geven in zijn/haar voortgang en om de verdere ontwikkeling bij te sturen. • We creëren passende en flexibele keuzemomenten voor doorstroom en determinatie • We creëren optimale doorstroommogelijkheden • We creëren eigenaarschap bij leerlingen • Elke school biedt mogelijkheden om vakken op een ander niveau af te sluiten • We vergroten de instroom van de basisberoeps en kaderberoepsopleidingen • Zoveel mogelijk leerlingen volgen regulier onderwijs binnen SFT • De drempel tussen primair en voortgezet onderwijs moet kleiner zijn dan nu, de overstap moet drempelloos worden • We bieden meer manieren om te leren dan alleen binnen het klaslokaal • Er zijn meer keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod dan nu • In onze avo-scholen (algemeen vormend onderwijs, zijnde mavo, havo en vwo) wordt niet alleen cognitief, maar ook praktisch geleerd; meer gericht op vaardigheden • Door middel van ICT wordt de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs versterkt • In toetsing vindt een accentverschuiving plaats van summatief naar formatief 1 • We bieden, in samenwerking met het mbo, op het vmbo aansluitende beroepskwalificaties mbo 1 en 2 aan • We betrekken de buitenwereld, ondernemers en organisaties bij ons onderwijs • We verbinden het onderwijs met een bredere omgeving en met onze regio • Scholen besteden expliciet aandacht aan de thema’s klimaat, immigratie, vreedzaam samenleven en gezondheid 13

Strategisch HRM Wat 50 jaar geleden al gold, geldt nog steeds Jongeren hadden en hebben vooral behoefte aan docenten en onderwijsondersteunende medewerkers die een luisterend oor bieden en met empathisch vermogen inspelen op vragen van leerlingen In gedrag en houding zoeken jongeren naar modellen en naar houvast in hun ontwikkeling naar volwassenheid Onze medewerkers spelen daarin een belangrijke rol, zeker als de thuissituatie van leerlingen niet optimaal is Voor alles zullen de medewerkers van de toekomst dus net zoals in het verleden in staat moeten zijn om aan te sluiten bij wat jongeren beweegt Zij zijn in staat om jongeren te laten leren voor het leven en om ze enthousiast te maken voor kennis van de wereld om hen heen 7 Onze medewerkers blijven het hart van de organisatie en de directe en persoonlijke interactie tussen hen en leerlingen blijft het leidende principe in het onderwijs. We zien echter wel verschuivingen naar meer teamprocessen en naar een andere organisatie van het werk van de docent. Grote uitdaging De hoogconjunctuur en de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt zorgen er echter voor dat ons onderwijs, dat gemaakt wordt door onze medewerkers, steeds meer onder druk komt te staan Het werven van nieuwe medewerkers vormt een enorme uitdaging en het binden en boeien van 14

onze huidige teams wordt belangrijker dan ooit Temeer omdat de genoemde schaarste in de komende jaren naar verwachting nog groter zal worden Onze scholen moeten elk voor zich en in nauwe samenwerking binnen SFT werken aan aantrekkelijkheid en aan een duidelijke meerwaarde als werkgever, opdat goede medewekers behouden blijven en nieuwe geworven kunnen worden Voorwaar een uitdagend perspectief waarin wij ook een kans zien om de scheiding tussen het onderwijs als een op zichzelf staand instituut (pedagogische provincie) en de maatschappij als geheel te doorbreken We zullen nog nadrukkelijker de aansluiting moeten vinden bij de b(l)oeiende regio waarin we actief zijn Het strategisch HR-beleid is gebaseerd op drie pijlers: het werven van medewerkers, het behouden van de huidige medewerkers en het optimaliseren van de inzet van medewerkers, ook over scholen heen Behouden van personeel 1. Persoonlijke groei stimuleren We investeren volop in de groei van onze medewerkers, net zoals we investeren in de ontwikkeling van onze leerlingen Voor onze medewerkers is er een adequaat aanbod in het kader van een leven lang ontwikkelen én beroepsvormend onderwijs 2. Een aantrekkelijke werkgever zijn Wij stimuleren een leercultuur waarin de medewerker, in dialoog met de leidinggevende, aan het roer staat van zijn duurzame loopbaan De talenten van medewerkers worden benut en ontwikkeld 3. Verbreden van competenties Het accent in het onderwijs wordt verlegd naar (ook) leren buiten de klaslokalen, al dan niet in samenwerking met bedrijven en organisaties Hierdoor verschuift de behoefte aan competenties en wordt het werk van docenten gevarieerder 4. Ontwikkelingsmogelijkheden vergroten door specialismen aan te bieden De diversiteit in ons onderwijsaanbod komt terug in de gevraagde competenties en ambities van onze medewerkers Doordat het onderwijs een grotere variëteit krijgt, neemt ook de diversiteit aan taken, verantwoordelijkheden en competenties in ons onderwijs toe We zien onderwijs als een resultaat van een teaminspanning Daarom hoeven medewerkers in onze optiek niet alles te kunnen Er zijn nou eenmaal vaardigheden die de ene medewerker beter beheerst dan de andere Voorbeelden hiervan zijn specialismen in een vak, ICT, leerlingbegeleiding, afstemming met aanpalende vormen van onderwijs, onderwijsontwikkeling, projectmatig werken en degelijke Juist om het eigenaarschap van medewerkers te versterken, zetten we in op meer differentiatie in functies: minder generalisten en meer specialisten Werven van personeel 1. Onderscheidende werkgever Wij positioneren ons als onderscheidende werkgever omdat we bouwen aan een sterke leercultuur, talenten aantrekken en onze medewerkers zien als onze trouwste ambassadeurs 2. Hybride docent Wij werven nadrukkelijk ook medewerkers die in een hybride vorm docent 1 willen zijn binnen SFT Optimale inzet van het personeel 1. Lesinhoud afstemmen tussen scholen Allereerst stemmen we de wijze waarop we onze lesinhoud (en daarbinnen met name het kennisgerichte deel) aanbieden af tussen de scholen Op die manier kan bij gebrek aan docenten de bezetting over de scholen heen georganiseerd worden, zodat het onderwijs doorgang kan vinden 2. ICT breder inzetten ICT-oplossingen gaan breder ingezet worden als extra waarborg voor de continuïteit van het onderwijs over de scholen heen De facilitering van en de deskundigheid over ICT-gebruik in het onderwijs zal op iedere school georganiseerd worden met behulp van stichtingsbrede ondersteuning 3. Samenwerking tussen schoolleidingen Vanuit de urgenties en vraagstukken die er liggen, is onderwijskundige samenwerking tussen scholen van belang Hiervoor is het ook noodzakelijk dat schoolleidingen zich met elkaar verbonden voelen 4. Duurzame inzetbaarheid Wij zien duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers als een gezamenlijke verantwoordelijkheid Wij stimuleren, inspireren en faciliteren de inzet van onze medewerkers en dagen hen uit om eigenaarschap te nemen over hun eigen inzetbaarheid + Onze medewerkers blijven het hart van de organisatie 1 Een hybride docent is een medewerker die naast een baan als docent ook buiten het onderwijs werkzaam is. 15

De huisvesting van de scholen en de doorgedecentraliseerde situatie van de KTS vereisen blijvende aandacht Voor de huisvesting van Duinzigt wordt samen met de gemeente Oegstgeest naar passende oplossingen gezocht Financiën & bedrijfsvoering De Stichting is financieel gezond en wil dit blijven door zorgvuldig en planmatig financieel beleid Het eigen vermogen als percentage van de omzet is toereikend en moet niet hoger worden De ondersteunende diensten van de scholen en de centrale afdeling bedrijfsvoering worden sterker met elkaar verbonden 8 ad 1) Het zwaartepunt van deze inspanningen ligt bij de scholen. Dit budget kan enkele gerichte acties faciliteren. ad 2) Uit dit budget worden onder andere ook de kosten voor het project ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek’ betaald. ad 3) Uit dit budget worden onder andere de verbinding van vaksecties gefaciliteerd en onderzoek en uitwerking van ICT bij leermiddelen ad 4) Uit dit budget worden onder andere het operationeel maken en houden van de Stichting Fioretti Teylingen Academie en ondersteuning van scholen bij specifieke personele knelpunten betaald. Voor het realiseren van het strategisch beleid putten we uit twee bronnen: Een (vier)jaarlijks vast te stellen budget op stichtingniveau en de aan de scholen toegewezen budgetten ter dekking van de jaarlijkse inspanningen die zij leveren, voornamelijk in de jaartaken van docenten opgenomen klokuren Met betrekking tot het stichtingsbrede budget voor strategisch beleid, stellen we 1% van de jaarlijkse omzet beschikbaar (= € 500 000) De verdeling daarvan is als volgt: 1) Bevorderen eerlijke kansen leerlingen € 100.000 2) Verbinden met onze omgeving € 100.000 3) Versterken van onderwijs met ICT € 100.000 4) Ontwikkeling, werving en behoud personeel € 150.000 5) Versterken samenwerking tussen scholen € 50.000 + De ondersteunende diensten van de scholen en de centrale afdeling bedrijfsvoering worden sterker met elkaar verbonden 16

9 Kwaliteitsbeleid Het faciliteren, inspireren en initiëren van het kwaliteitszorgbeleid is een specifieke taak van het bestuur van SFT: het stichtingsbrede beleid wordt in de nabije toekomst opnieuw beschreven In dat kader reflecteren we jaarlijks samen met ouders en leerlingen per school en voor de stichting als geheel op de doelen in het strategisch beleid Kees Vreugdenhil, College van Bestuur Dyane Brummelhuis, College van Bestuur + We reflecteren jaarlijks samen met ouders en leerlingen 17

Symbiose voor alle opleidingsniveaus. Om voor leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, zal SFT er in samenwerking met de SWV’n 2 voor zorgdragen dat er voor ieder opleidingsniveau een symbiosetraject in onze regio beschikbaar is Symbiose is een mengvorm tussen speciaal en regulier onderwijs dat wordt aangeboden binnen de setting van een reguliere school Met extra financiële ondersteuning van het SWV kan een leerling doorstromen naar een symbiose klas, waardoor plaatsing in het speciaal onderwijs wordt voorkomen Dit actiepunt is uiterlijk per augustus 2023 gerealiseerd 2 In een SWV (samenwerkingsverband) werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen. 3 Dit zijn scholen die onderwijs geven aan leerlingen tussen 10 en 14 jaar waarbij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs uitgesteld wordt tot 14 jaar. Er ontstaat een mengvorm tussen primair en voortgezet onderwijs. Bijlage I Concrete acties 10-14 school In samenwerking met het Primair Onderwijs, onderzoeken we de wenselijkheid en mogelijkheid van een zogeheten 10-14 school 3 Het onderzoek wordt in cursusjaar 2022-2023 verricht waarna de conclusies besproken zullen worden Leerlingendag Jaarlijks wordt er door alle scholen van de SFT een stichtingsbrede leerlingendag georganiseerd, waarbij leerlingen op een andere school dan waarop zij ingeschreven staan onderwijs volgen Deze dag wordt per cursusjaar 2023-2024 ingeroosterd Samenwerking In het cursusjaar 2022-2023 inventariseren vaksecties over alle scholen van de SFT heen welke mogelijkheden en wenselijkheden er liggen voor samenwerking Dat leidt per september 2023 tot voorstellen per vak aangaande mogelijkheden om samen te werken Maatschappelijke Diensttijd Vanaf cursusjaar 2024-2025 krijgt ieder nieuw cohort leerlingen in het lesprogramma Maatschappelijke Diensttijd aangeboden inclusief een stage en vrijwilligerswerk Internationaal karakter In aansluiting op wensen en mogelijkheden binnen de regio bieden we in samenwerking met andere onderwijspartners nieuwe vormen van onderwijs aan met een Internationaal karakter In het cursusjaar 2022-2023 worden hiervoor concrete plannen gemaakt, die in het jaar daarop zullen worden geïmplementeerd 18

Projectleiding: Marina Seerden, Stichting Fioretti Teylingen Illustraties: Daisy Duivenvoorden, docent Fioretti Lisse Redactie: Conclusio nl Concept, fotografie en vormgeving: Windkracht-10 nl Colofon 19

Bezoekadres Leidsevaart 4 2215 RE Voorhout (0252) 43 34 91 secretariaat@stichtingfiorettiteylingen nl www stichtingfiorettiteylingen nl Postadres Postbus 200 2215 ZL Voorhout