SFT jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Geworteld in de Bollenstreek

Middelbare scholen 6 locaties Vestigingsplaats Voorhout Medewerkers 2022 716 full time / part time Leerlingen 2022 5232 Naam en Rechtsvorm Stichting Fioretti Teylingen Oprichtingsdatum 11 mei 1998 Leiden Leiderdorp Teylingen Katwijk Fioretti College Hillegom ISK Duin- en Bollenstreek Teylingen College Leeuwenhorst Teylingen College KTS Teylingen College Duinzigt Hillegom Noordwijkerhout Voorhout Lisse Oegstgeest Fioretti College Lisse Lisse Duinzigt Havo | 002

De Bollenstreek is een bloeiende regio die onze leerlingen een rijke voedingsbodem biedt om te leren en te groeien, zowel in als buiten school. Onze scholen zijn onlosmakelijk verbonden met deze omgeving en werken nauw samen met bedrijven, instellingen en overheden. Geworteld in de Bollenstreek Jaarverslag 2022 003 |

| 004

Inhoud Jaarverslag 2022 Inhoud Voorwoord_ ______________________________________ 006 Bestuursverslag_ ________________________________ 010 1 Schoolbestuur______________________________________ 011 Profiel_ ____________________________________________ 012 Organisatie_________________________________________ 014 2 Verantwoording beleid______________________________ 019 Interne en externe kwaliteitszorg_______________________ 020 Onderwijs__________________________________________ 024 Personeel_ _________________________________________ 034 Facilitaire zaken & ICT_________________________________ 035 Financieel_ _________________________________________ 035 Risico’s en risicobeheersing____________________________ 039 3 Continuïteitsparagraaf_ _____________________________ 042 Ontwikkeling in meerjarig perspectief___________________ 044 Staat van Baten en Lasten_ ____________________________ 045 Balans_ ____________________________________________ 047 Financiële positie____________________________________ 050 Jaarrekening 2022_ _____________________________ 052 A1 Grondslagen voor de jaarrekening_ __________________ 054 Balans per 31 december 2022__________________________ 058 Staat van baten en lasten 2022_________________________ 059 Kasstroomoverzicht 2022_ ____________________________ 060 Toelichting op de balansposten_ _______________________ 061 Niet in de balans opgenomen posten____________________ 068 Overzicht verbonden partijen__________________________ 068 Toelichting op de baten en lasten_______________________ 069 Model G_ __________________________________________ 074 (Voorstel) bestemming van resterend saldo_______________ 075 WNT Verantwoording 2022_ ___________________________ 075 Goedkeuring en vaststelling_ __________________________ 078 Overige gegevens_ __________________________________ 079 Bijlages_ __________________________________________ 080 Bijlage 1 - Bestuursverslag 2022_ _______________________ 082 Bijlage 2 - Nevenfuncties leden RvT_ ____________________ 089 Bijlage 3 - Jaarverslag GMR_ ___________________________ 090 Bijlage 4 - Risicoanalyse_______________________________ 092 Colofon_ __________________________________________ 095 005 |

Jaarverslag 2022 Voorwoord 2022 Verbinding, verdieping en verbreding De coronaperiode heeft duidelijk gemaakt dat opgroeien zonder schoolbezoek geen optie is. | 006

007 |

Jaarverslag 2022 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2022 van stichting Fioretti Teylingen (SFT), waarin we een overzicht geven van de ontwikkelingen binnen onze Stichting en haar scholen. Onze scholen bieden leerlingen een goede omgeving voor hun ontwikkeling en medewerkers zetten zich dagelijks in om daaraan bij te dragen. Hoewel we in 2022 de coronapandemie achter ons hebben gelaten, zijn de gevolgen ervan nog steeds merkbaar, zowel voor individuele mensen als voor de samenleving als geheel. Met name voor jongeren biedt de school een sociale omgeving die essentieel is voor een gezonde ontwikkeling. De coronaperiode heeft duidelijk gemaakt dat opgroeien zonder schoolbezoek voor jongeren geen optie is. Daarom is het voor ons van groot belang verbinding, verdieping en verbreding te zoeken en na te streven. Om te komen tot een gedragen strategisch beleidsplan hebben we een boeiend proces doorlopen. Ouders, leerlingen, medewerkers op de scholen en het bedrijfsbureau hebben vanuit onze visie op leren en ontwikkelen de belangrijke thema’s voor de komende jaren bepaald. Dit heeft geresulteerd in een tastbaar document: “Stevig geworteld in de Bollenstreek”. Mooie voorbeelden van verbinding, verdieping en verbreding zijn de zeer geslaagde inspiratiedag voor onze medewerkers, de maatschappelijke diensttijd voor alle jongeren tijdens hun schoolcarrière en het aanbieden van doorlopende leerlijnen richting MBO-niveau 2 op onze eigen scholen. Het expertisecentrum en het kwaliteitsnetwerk, waarin de scholen samen optrekken om van elkaar te leren om de juiste begeleiding te geven en het beste uit onze leerlingen en medewerkers te kunnen halen, sluiten ook aan bij de doelen uit ons strategisch beleidsplan. Samenwerking Maatschappelijk lijkt er een kentering te komen in de waardering voor praktische vakken. We spreken niet langer over hoger en lager opgeleiden maar over theoretisch en praktisch opleiden. Hoewel het slechts woorden zijn, betekenen ze veel. Het bieden van goed onderwijs is belangrijk, maar concurrentie met collega-scholen en eigenbelang kunnen soms haaks op dat streven staan. Naast de samenwerking tussen onze scholen zoeken we daarom ook samenwerking buiten de stichting met andere scholen zoals het Northgo College en Sophia Scholen. Hoe die samenwerking er precies uit zal zien, zal de toekomst uitwijzen maar de meerwaarde die we daarmee kunnen bieden aan leerlingen en de regio zal voor ons bepalend zijn. Compliment Leerlingen en ouders weten ons goed te vinden. De scholen van SFT groeien na een aantal jaren van krimp weer in leerlingenaantallen. Met name onzeInternationale Schakelklas (ISK) heeft een sterke groei doorgemaakt, wat ons tegelijkertijd ook voor uitdagingen stelt. Een bijzonder compliment voor het team dat er steeds weer in slaagt om goed onderwijs te bieden aan deze jongeren, die vaak met trauma’s uit oorlogsgebieden komen. Vertrouwen Stichting Fioretti is financieel een gezonde organisatie, ook de audit ten aanzien van de AVG-compliance laat zien dat we in control zijn en boven de benchmark scoren. Er liggen echter ook grote uitdagingen voor de sector en daarmee ook voor SFT, zoals het vinden van voldoende personeel, privacy beveiliging, het reguleren van leerlingenstromen in de regio, de komst van artificiële intelligentie met de Chatbot GPT, de effecten van corona op het welzijn van leerlingen en de wensen en eisen vanuit de overheid. Als bestuurders hebben we het volste vertrouwen in onze scholen, de medewerkers en de stichting om dit op te pakken en hierin onze weg te vinden. En niet onbelangrijk, we prijzen ons gelukkig met onze sterke schoolleiders, de onderwijsteams en het goed functionerende ondersteunende bedrijfsbureau. Kees Vreugdenhil, Dyane Brummelhuis, Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur | 008

Maatschappelijk lijkt er een kentering te komen in de waardering voor praktische vakken. 009 |

| 010

H1 Schoolbestuur Jaarverslag 2022 1 Schoolbestuur 011 |

1.1 Profiel Missie De missie van Stichting Fioretti Teylingen (SFT) is om onze scholen te inspireren, te faciliteren en te versterken, zodat er voor alle jongeren in de Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest een passende onderwijsplek is waar ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen Visie In onze visie staan onze leerlingen, ons onderwijs en onze verbinding met de wereld om ons heen centraal. Bovenschoolse projecten & initiatieven In het strategisch beleidsplan hebben we onze ambities weergegeven. Het figuur hieronder geeft per ambitie de bovenschoolse initiatieven die we deze beleidsperiode nemen. Al deze initiatieven leveren een bijdrage aan een of meerdere van onze ambities. We zijn er voor alle jongeren, er is plek voor iedereen. We bieden intrinsiek motiverend onderwijs aan. Doorlopende leerlijnen (samenwerking Sophia scholen; versterken aansluiting mbo1 en 2 Hillegom en KTS). Expertisecentrum (ook maatwerkklas en symbiose). Intrinsiek motiverend onderwijs. A B Onze scholen zijn volop betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en volgen trends en nieuwe ideeën. Maatschappelijke diensttijd. Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek. C In ons onderwijs worden leerlingen voorbereid op een steeds verder globaliserende wereld. In onze maatschappij is een groeiende behoefte aan praktisch opgeleide mensen; wij leveren daar actief een bijdrage aan. Ons geheel is meer dan de som der delen. Onze medewerkers zijn het hart van de organisatie. Kwaliteit is inzichtelijk, geborgd en wordt op cyclische wijze verbeterd. Verkenning internationale school Burgerschap & persoonsvorming. Sterk Techniek Onderwijs. Praktische leren. Jaarlijkse leerlingendag. Faciliteren bovenschools sectie/vakgroep overleg. HR beleid. SFT Academie. Kwaliteit in beeld. D E G H F Jaarverslag 2022 H1 Schoolbestuur | 012

Kernwaarden Onze diepgewortelde overtuigingen, wat we goed of wenselijk vinden, zijn: eerlijke kansen, zorg voor elkaar en jezelf en integer handelen. Toegankelijkheid en toelating Bij SFT staat voorop dat iedere leerling welkom is. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, (sub)cultuur, afkomst, gender, seksuele geaardheid of handicap van ouders of leerlingen. Het toelatingsbeleid is in de stichting per school geregeld. Een positief (basisschool) schooladvies voor een van onze schoolsoorten is een belangrijk toelaatbaarheidscriterium. Het is van belang dat de plaatsing overeenkomt met het soort onderwijs dat de leerling nodig heeft. In enkele gevallen wordt gemotiveerd afgeweken van het schooladvies, bijvoorbeeld als een leerling extra ondersteuning nodig heeft of als een leerling wordt aangemeld vanuit het regionale Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek of het regionale Samenwerkingsverband Leiden (het Samenwerkingsverband).1 Strategisch beleidsplan Bij de start van het schooljaar 2022-2023 heeft het College van Bestuur (CvB) het strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode 2022-2026. In dit strategisch beleid staan de leerlingen, het onderwijs en de verbinding met de wereld om onze scholen heen centraal. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan de realisatie van de doelen uit het strategisch beleidsplan. Op twee onderwijskundige thema’s wordt op initiatief van het bestuur een SFT-visie ontwikkeld, te weten ‘Onderwijs dat motiveert’ en ‘Burgerschap en persoonsvorming’. Het bestuur stimuleert en faciliteert de realisatie van de hierbij behorende kernkwaliteiten in alle scholen. Kernwaarden die uiteraard binnen de scholen geconcretiseerd, gerealiseerd en geborgd worden. Hiervoor wordt een bewuste strategie ontwikkeld. Visiebijeenkomsten, aanbod binnen de SFT-academie, lerende netwerken, gesprekken en bovenschoolse bijeenkomsten uit de dialoogcyclus maken hier in ieder geval deel van uit. Monitoring en evaluatie vindt plaats in de jaarlijkse gesprekken over onderwijskwaliteit (schoolniveau) en de bovenschoolse bijeenkomsten in de dialoogcyclus. Op basis van het strategisch beleidsplan is een aantal bovenschoolse projecten gedefinieerd. Deze projecten hebben een projecteigenaar. In de meeste gevallen is dit een bovenschoolse portefeuillehouder uit het directieoverleg en in een enkel geval een expert uit een van de scholen. De beoogde aanpakken en resultaten van de projecten worden door de portefeuillehouder uitgewerkt in een ambitiekaart en vervolgens meer gedetailleerd in een projectplan. In de ambitiekaart staat beschreven op welke manier bestuurlijk wordt gemonitord en geëvalueerd. Voorbeelden van projecten zijn: Maatschappelijke diensttijd, Project ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek’, het bestendigen van de ontwikkelingen rondom Sterk Techniek Onderwijs, het Expertisecentrum, Praktisch leren, Bovenschoolse sectie/vakgroep, kwaliteitsnetwerk, de jaarlijkse leerlingendag en ICT. 1 SFT en de daar bijbehorende scholen werken onder de vlag van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek met andere scholen in de Duin en Bollenstreek samen. Omdat het Teylingen College Duinzigt in Oegstgeest ligt, valt deze school onder Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Leiden. Beide regionale samenwerkingen worden in dit bestuursverslag aangeduid met het Samenwerkingsverband. H1 Schoolbestuur Jaarverslag 2022 013 |

Overzicht scholen Brin School Plaats Website 00UZ Fioretti College Lisse Lisse https://www.fioretti.nl/lis/ 00UZ Fioretti College Hillegom Hillegom https://www.fioretti.nl/hil/ 02KB Teylingen College Duinzigt Mavo Oegstgeest https://www.teylingen-college.nl/dui/ 02KB Teylingen College Leeuwenhorst Noordwijkerhout https://www.teylingen-college.nl/lee/ 02KB Teylingen College KTS Voorhout https://www.teylingen-college.nl/kts/ 02KB Internationale SchakelKlas Duin & Bollenstreek Lisse & Rijnsburg https://www.isk-db.nl/ 31XT Teylingen College Duinzigt Havo Oegstgeest - (in oprichting) 1.2 Organisatie Contactgegevens Statutaire naam: Stichting Fioretti Teylingen Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41198151 Bestuursnummer: 53990 Adresgegevens: Postbus 200 Telefoonnummer: Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout Emailadres: secretariaat@Stichtingfiorettiteylingen.nl Website: www.stichtingfiorettiteylingen.nl Bestuur Naam: Kees Vreugdenhil Functies: Voorzitter College van Bestuur Nevenfuncties (betaald/onbetaald): Voorzitter Raad van Toezicht Hero Kinderopvang Voorzitter Raad van Toezicht Morgen Kinderopvang Lid Raad van Toezicht De Windroos Amstelveen Aandachtsgebieden: Onderwijs, Financiën en Facilitair Naam: Dyane Brummelhuis Functies: Lid College van Bestuur Nevenfuncties (betaald/onbetaald): Geen Aandachtsgebieden: Onderwijs, kwaliteit, ICT en HRM Jaarverslag 2022 H1 Schoolbestuur | 014

H1 Schoolbestuur Jaarverslag 2022 In onze visie staan onze leerlingen, ons onderwijs en onze verbinding met de wereld om ons heen centraal. 015 |

Jaarverslag 2022 H1 Schoolbestuur Organisatie- en juridische structuur Statutair is het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen (rechtsvorm: stichting) het bevoegd gezag van de onderliggende voortgezet onderwijs scholen. De organisatiestructuur met overzicht van de scholen is hieronder weergegeven: Stichting Fioretti Teylingen College van Bestuur Bestuurssecretariaat Financiën Controller HR ICT/Facilitair Directie Fioretti Hillegom Directie Fioretti Lisse Directie Duinzigt Directie KTS Directie Leeuwenhorst Directie ISK Fioretti Hillegom Fioretti Lisse Duinzigt Oegstgeest KTS Voorhout Leeuwenhorst Noordwijkerhout ISK Lisse/ Rijnsburg Raad van Toezicht | 016

Code goed bestuur en functiescheiding Het interne toezicht en het bestuur zijn ingericht volgens de principes van good governance en in overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Er is sprake van een two-tier model. Dat betekent onder andere dat bij SFT het besturen en het toezicht houden gescheiden van elkaar belegd zijn in respectievelijk het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). De taken zijn vastgelegd in de reglementen. Intern toezicht Het overleg tussen het CvB en de RvT kent een agenda waarin onder andere de vaste onderwerpen actualiteit, beleidscyclus, risico’s en ontwikkelingen zijn opgenomen. De RvT overlegt minimaal vijfmaal per jaar met het bestuur en heeft daarnaast jaarlijks een gezamenlijke themabijeenkomst met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en een overleg met het directieteam van SFT. Het verslag van de RvT en het overzicht van de hoofd- en nevenfuncties zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. (G)MR Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De GMR richt zich op bovenschoolse onderwerpen en laat schoolspecifieke zaken aan de betreffende MR. De (G)MR wordt vertegenwoordigd door ouders en medewerkers van de scholen. De GMR en het CvB vergaderen vijfmaal per jaar. Elk jaar vindt er minimaal één gezamenlijke vergadering van GMR en RvT plaats. Het jaarverslag van de GMR is opgenomen in bijlage 3. Horizontale verantwoording In 2022 is wederom een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen en ouders. De publicatie van de uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd bij Scholen-op-de-kaart. Op de website van de stichting en van de afzonderlijke scholen worden betrokkenen geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven. Ook wordt daar informatie gegeven over de samenstelling van MR’s, van de GMR en van de klachtencommissie. Daarnaast wordt het bestuursverslag op de website van de stichting gepubliceerd. Op website wordt inzicht gegeven in de organisatie, de scholen geven informatie over de MR’s, klachtencommissies. Het in 2022 vastgestelde strategisch beleidsplan is ook op de website gepubliceerd. Verbonden partijen SFT is zonder beslissende zeggenschap vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Samenwerkingsverband V(SO Duin- en Bollenstreek en Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Leiden (SWV Leiden voorheen bekend als het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801). Doordat de rijksoverheid de vermogens van regionale samenwerkingsverbanden sterk gelimiteerd heeft, dreigt SWV Regio Leiden gekort te worden op de jaarlijks te verdelen subsidie. De RvT van de stichting ziet erop toe dat er voldoende uitgaven zijn. Een deel van de algemene reserve van het samenwerkingsverband wordt ingezet voor ondersteuning aan leerlingen zodat de reserve van het samenwerkingsverband daardoor niet boven de norm uitkomt. Ontwikkelingen in de governance Per 1 mei 2022 is het CvB omgevormd van een eenhoofdig naar een tweehoofdig bestuur. Verder hebben er in 2022 geen significante wijzigingen plaatsgevonden in de governance. H1 Schoolbestuur Jaarverslag 2022 017 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid | 018

2 Verantwoording beleid 019 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid 2.1 Interne en externe kwaliteitszorg Het kwaliteitsnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van iedere school die kwaliteit in hun portefeuille hebben. Dit netwerk heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan een systematiek waarmee de scholen en het bestuur (nog) beter zicht krijgen in de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Van daaruit wordt samengewerkt aan het ontwikkelen c.q. borgen van die kwaliteit. Het SFT kwaliteitsnetwerk is de motor van samen leren en ontwikkelen en heeft als doelen: Vormgeven van een SFT beleidskader en systematiek om kwaliteit in beeld te houden en te ontwikkelen (dat voldoet aan de inspectie-eisen). Dit bestaat uit: principes van kwaliteitscultuur (‘hoe willen we werken aan kwaliteit’); een bovenschoolse dialoog-cyclus; een minimale kwaliteitsjaarkalender op schoolniveau (borging van de basiskwaliteit). Portefeuillehouders (de deelnemers van het netwerk) toerusten en voeden om hun rol op school zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren (kennis en inspiratie op inhoud en proces, uitwisseling ervaringen, templates, etc.). Onontgonnen gebieden c.q. ontwikkelpunten die op alle scholen leven samen verkennen en waar zinvol samen uitwerken/ontwikkelen. Elkaar scherp houden; gezamenlijk risico’s identificeren en aanbevelingen. We hebben gekozen voor een methodiek waarin dialoog centraal staat. Eén van de producten die het netwerk heeft opgeleverd, is een bovenschoolse cyclus van dialoog. In deze cyclus staan gesprekken die de bestuurders hebben met individuele directeuren, maar ook gezamenlijke bijeenkomsten over scholen heen. Elk van de gesprekken/bijeenkomsten heeft een thema. Op deze manier borgen we dat we aan alle belangrijke kwaliteitsaspecten aandacht blijven besteden. | 020

H2 Verantwoording beleid Jaarverslag 2022 Onderwijsresultaten De onderwijsresultaten, zijnde definitieve uitslag examens, staan hieronder vermeld: Inspectie In december 2022 heeft de inspectie onderzoek gedaan bij onze TOV, die onderdeel is van de ISK Duin- en Bollenstreek; hierover is een positief rapport uitgebracht. De inspectie heeft kenbaar gemaakt dat er in het derde kwartaal van 2023 een regulier bestuursonderzoek wordt uitgevoerd. Het resultaat van de vorige inspectie (in 2018) is gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl Visitatie Er hebben in 2022 geen bestuurlijke visitaties plaatsgevonden. Klachtenbehandeling In 2022 zijn er 7 klachten ingediend door ouders. Bij 2 klachten zijn ouders doorverwezen naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Ze hebben de klachten niet doorgezet. Bij 2 klachten is het tot een hoorzitting gekomen, hiervan is één klacht gegrond verklaard en heeft het bestuur maatregelen genomen n.a.v. het advies van de Klachtencommissie. De andere 2 klachten zijn middels gesprekken op de scholen opgelost. Sociale Veiligheid De veiligheidsbeleving wordt jaarlijks gemeten en beoordeeld. De gegevens van de laatste meting (in schooljaar 2022-2023) zijn inmiddels gepubliceerd en laten een positief beeld zien. In juni staan de tevredenheidsonderzoeken ook op de agenda van de dialoogcyclus tussen bestuurders en de schoolleidingen. 021 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid Het SFTkwaliteitsnetwerk is de motor van het samen leren en ontwikkelen. | 022

023 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid Toetsing en examinering De scholen werken met een examencommissie die onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding zorgt voor de examinering. Om de kwaliteit rondom de schoolexamens te borgen, besteden de scholen jaarlijks aandacht aan de verantwoordelijkheden en taken rondom de examens op het niveau van de vaksectie, schoolleiding en het examensecretariaat. Er wordt op iedere school aan of met een toetsbeleidsplan gewerkt. Er zijn examencommissies ingesteld en benoemd door het bestuur. Het afgelopen schooljaar is door het bestuur een kwaliteitsnetwerk ingesteld waarbinnen iedere school op het niveau van mandaatschap vertegenwoordigd is. Naast dit bestaande kwaliteitsnetwerk wordt Stichtingsbreed een commissie met examensecretarissen samengesteld. Deze commissie zal met elkaar komen tot een overkoepelend examenreglement om processen als hoe te handelen bij geconstateerde onvolkomenheden en de kwaliteitsborging van concept, inhoud en proces van school examinering te beschrijven. Uiteraard zijn de PTA’s (plannen van toetsing en afsluiting) schooleigen en worden de actielijnen van de VO-raad hiervoor gebruikt. De examensecretarissen professionaliseren zich door de informatievoorziening en webinars van de VO-raad om de landelijke ontwikkelingen te volgen. Ook zal het kwaliteitsnetwerk examensecretarissen inzetten op kennisuitwisseling. Met betrekking tot de visies op toetsing zitten de scholen in verschillende fasen. Drie scholen hebben de visie opgesteld en zijn doende met de praktische toepassing van de visie. Twee scholen werken aan de opstelling van een visie en de zesde school moet daar nog mee starten. 2.2 Onderwijs Internationalisering Internationalisering is een proces op alle scholen van de stichting met als doel om met ons onderwijs bij te dragen aan kansengelijkheid en sociale samenhang in de Bollenstreek, Nederland en de wereld. De internationale dimensie is zichtbaar in de waarden die ons dagelijks handelen bepalen. We rusten onze leerlingen toe om mee te kunnen doen en bij te dragen aan een pluriforme samenleving. De ontwikkeling van wereldburgerschap gaat hand in hand met het creëren van gelijke kansen en het benutten van de mogelijkheden die ons onderwijs, zoals het opdoen van veel en brede kennis, communicatieve vaardigheden, meertaligheid én een open, respectvolle houding. Wat meer specifiek zien we internationalisering en wereldburgerschap terug in het domein ’Burgerschap’ dat op alle scholen, maar ook bovenschools, ontwikkeld wordt. Op de scholen zien we wisselende accenten. Zo is het Leeuwenhorst gestart met het Erasmus+ project waarbij leerlingen in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Via uitwisselingen halen scholen de wereld naar binnen en maken leerlingen en leerkrachten kennis met andere landen en culturen. Scholen en leerlingen van over de hele wereld houden online contact met elkaar; ze delen ervaringen of werken gezamenlijk aan opdrachten die wederzijdse kennis en begrip bevorderen. De groeiende ISK met zo’n 40 verschillende nationaliteiten besteedt veel aandacht aan de landen en talen waar de leerlingen vandaan komen. De stichting is daarnaast de voortrekker van het realiseren van een Internationale School in de Duin en Bollenstreek met een international baccalaureate concept in een doorlopende leerlijn po/vo. | 024

H2 Verantwoording beleid Jaarverslag 2022 Nationaal Programma Onderwijs In 2021 hebben onze scholen met hun NPO plannen invulling gegeven aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Alle scholen hebben destijds schoolscan gemaakt om te bepalen hoe groot de vertragingen zijn van de leerlingen, en op welk vlak deze vertragingen liggen – cognitief, sociaal-emotioneel of juist op het gebied van vaardigheden. Aan de hand daarvan heeft iedere school een SMART-geformuleerd NPO-jaarplan gemaakt, inclusief een financieel addedum Leerlingen en ouders zijn op de scholen op diverse manieren betrokken bij de plannen, bijvoorbeeld in klankbordgroepen. Op alle scholen hebben de medezeggenschapsraden het NPO-plan van hun school geaccordeerd. Voor de zomer van 2022 hebben de scholen de uitvoering van de plannen geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de grootste winst te behalen is op de interventies die liggen op het sociaal-emotionele gebied. Een van de scholen heeft het jaar van de pedagogiek uitgeroepen, maar ook de één-op-één begeleiding, extra mentoruren, kleinere klassen, extra huiswerkbegeleiding, de ontwikkeling van de executieve vaardigheden en de naschoolse programma’s met de welzijnsinstellingen worden het hoogst gewaardeerd. Alle NPO-middelen zijn gealloceerd bij de scholen en er zijn geen middelen bovenschools besteed. Van de NPO-middelen is door de scholen 6,44% besteed door inhuur van externen, met name gericht op bovenstaande interventies. Hoewel corona niet meer in het nieuws van alledag is, zijn de effecten niet in een jaar weggepoetst. We zien dat de groep jongeren met mentale klachten groter is dan voor corona. Jongeren ervaren meer stress en hebben minder zelfvertrouwen, dat uit zich in uiteenlopende vormen. Ook zien we dat op alle niveaus de motivatie voor school en leren is gedaald. Dit vraagt veel van de medewerkers, voor hen geldt dat het zelfvertrouwen in hun professie is gedaald. Voor het verlengen van bovengenoemde interventies gaan de scholen gebruik maken van de verruimingsoptie om NPO-middelen over langere tijd (uiterlijk tot en met 2024-2025) te besteden. In termen zoals gebruikt in de menukaart van NPO hebben de volgende interventies plaatsgevonden: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren: aanbieden van een extra (3e) jaar (ISK) voor specifieke leerlingen. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: kleine groepen, niveaugroepen binnen de klas, mentor-ouder-leerling gesprekken. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen: sociaal-emotioneel leren en sportieve activiteiten, culturele activiteiten, stressreductie trainingen. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen: motivatietraining Keuzelab studiebegeleiding. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning: onderwijsassistenten, versterking, mentoraat. Faciliteiten en randvoorwaarden: opleiding mentor coaches en scholing voor mentoren, uitbreiding ondersteuningsteam. Passend onderwijs Een van de pijlers van de stichting is: ‘Binnen de SFT-scholen krijgen leerlingen eerlijke kansen, ongeacht hun thuissituatie. We stimuleren een positief zelfbeeld bij leerlingen’. Om dit te bewerkstelligen heeft de stichting een expertisecentrum opgericht. Het centrum heeft als doel het bieden van maximale kansen voor alle leerlingen en als taak de verbinding te leggen tussen de deskundigen op het gebied van passende ondersteuning van leerlingen. 025 |

Er is een stijging zichtbaar van het aantal leerlingen dat techniek kiest. | 026

H2 Verantwoording beleid Jaarverslag 2022 In het centrum bundelen we de deskundigheid van de verschillende professionals door intervisie en consultatie. Het centrum is de brug van en naar de verschillende scholen op het gebied van ondersteuning, zodat iedere school een sterke basis kan bieden voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het kader van passend onderwijs hebben de scholen de middelen vanuit hun lumpsum ingezet voor programma’s van diagnosticeren en behandelen van dyslexie en dyscalculie. Ook worden de middelen ingezet voor een toenemende vraag naar Nederlands als tweede taal voor leerlingen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. De ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband zijn aangewend voor specifieke trajecten in de verschillende scholen, zoals de maatwerk klassen met de primaire doelstelling preventie van thuiszitten en docenten op de fiets (DOF) om thuiszitters weer naar school te bewegen. Op drie van onze scholen zijn de symbiose klassen ingericht om het afbuigen naar speciaal onderwijs tegen te gaan, deze interventies zijn geboren uit het gegeven dat we In de Duin & Bollenstreek t/m 2022 een toename zagen van het aantal leerlingen in het VSO. Een voorzichtige schatting van het samenwerkingsverband laat zien dat er een dalende trend is van het aantal VSO leerlingen. Om de specifieke begeleiding voor de leerlingen te kunnen geven worden gedragsspecialisten vanuit het expertisecentrum en de scholen ingezet. Op een van de scholen is in samenwerking met het partnerbestuur voor primair onderwijs, de Sophia Scholen, in 2021 een groeiklas gestart. Deze klas is er voor leerlingen die de overstap van PO naar VO nog niet kunnen maken. De ISK zet de ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband in om leerlingen, die nog niet door kunnen stromen naar regulier onderwijs vanwege de geringe beheersing van de Nederlandse taal, toch te kunnen bedienen met meer gespecialiseerde onderwijs-en ondersteuningsbehoeften. Van de maatwerkklas maken circa vijf leerlingen op fulltime basis gebruik gedurende een schooljaar en nog eens vijf op parttime basis. In de symbioseklas zaten in december 2022 zeven leerlingen. Evaluatie van de symbioseklas volgt aan het einde van het schooljaar 2022-2023. In 2022 is geen leerling doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Drie leerlingen hebben meerdere weken of maanden aaneengesloten thuis gezeten. Hen is begeleiding geboden via de maatwerkklas. De doelen die we nastreven vanuit passend onderwijs zijn: zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs geven en ervoor zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf halen. Dit wordt bereikt door het niveau van het onderwijsaanbod nog meer aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerling, de overgang tussen soorten onderwijs geleidelijker te laten plaatsvinden en potentiële uitvallers extra te begeleiden. De scholen ontvangen alle middelen voor passend onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband. Scholen maken hierin hun eigen keuzes en beschikken zelfstandig over het budget. Ze dienen een uitvoeringsplan in bij het Samenwerkingsverband. Voorbeelden van passend onderwijs projecten bij SFT zijn de symbiose samenwerkingen, groeiklas, mbo-niveau 2 traject, maatwerkklas en docent op de fiets. Tussentijds monitoren de scholen de voortgang op deze projecten en sturen waar nodig. De scholen verantwoorden zich aan het Samenwerkingsverband over de besteding van de middelen vanuit het Samenwerkingsverband. Vmbo-techniek SFT is penvoerder voor het project Sterk Techniekonderwijs (STO) Leiden en Bollenstreek Zuid. Locatie Hillegom participeert in het STO Haarlemmermeer en Bollenstreek Noord. Het doel van dit project is een brug te slaan tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven en dat meer kinderen kiezen voor techniek. Het project is succesvol en er is een stijging van het aantal leerlingen dat techniek kiest. Er wordt duidelijk meer in de breedte gericht op sterk beroepsonderwijs en versterking van de aandacht voor alle beroepsprofielen. Daarbij is de samenwerking tussen VO-scholen, MBO en het bedrijfsleven geïntensiveerd, zowel lokaal als landelijk. Naar alle verwachtingen volgt een deelname aan de vervolgregeling STO 2024. 027 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018-2019: Vóór 2022 was de reserve, welke uit bovengenoemde aanvullende bekostiging opgebouwd was, geheel besteed. De besteding vond goeddeels plaats als investering in vaste activa. De jaarlijkse afschrijving op die investeringen wordt op de reserve in mindering gebracht. Nieuwkomers Het aantal leerlingen op de ISK Duin en Bollenstreek is het afgelopen schooljaar verdubbeld, dit heeft ertoe geleid dat we nu lesgeven op twee locaties. Er komen en gaan leerlingen, dit vraagt veel van de flexibiliteit en het logistieke vermogen van de mensen die op de ISK werken, maar het vergt vooral veel van de veerkracht van leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen is gevlucht met alle problematieken die dit met zich meebrengt. Het gevoel van veiligheid is voorwaardelijk voor het leren. Er is veel energie ingezet op het sociaal-emotioneel leren, sportieve en culturele activiteiten. Ook zijn de weerbaarheidstrainingen voor alle leerlingen ingevoerd. Dit heeft geleid tot betere resultaten op het onderdeel sociale veiligheid van de tevredenheidsonderzoeken. De ISK is met kleinere groepen en niveaugroepen binnen de klassen gaan werken. Voor een deel was dit mogelijk door de inzet van klassenassistenten. Door de kleinere klassen en inzet van onderwijsassistenten is de uitstroom van leerlingen hoger is dan aanvankelijk gedacht. Ook het derde jaar, dat mogelijk was tijdens de corona-jaren, heeft in vele gevallen tot een hogere uitstroom geleid. Vanuit de ISK hebben we een docent verbijzonderd met de taak om Nt2, Nederlands als tweede taal docenten, te coachen in het vervolgonderwijs. We zien dat het aantal ISK leerlingen dat uitwaaiert naar de verschillende scholen meer wordt. Het aankomend schooljaar wordt dit aspect opgenomen als pijler in het Expertisecentrum. Maatschappelijke Diensttijd MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Doelen van MDT zijn ontdekken van talenten, iets voor een ander of voor de samenleving doen, mensen ontmoeten, de samenleving sterker maken. Door heel Nederland worden allerlei trajecten aangeboden. De meeste MDT-trajecten zijn voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar en duren in totaal tussen de 80 uur en 6 maanden. Jongeren kunnen zelf kiezen waarvoor ze zich inzetten. Op de site van MDT is veel informatie over dit project te vinden: https://www.doemeemetmdt.nl De stichting neemt actief deel aan dit project. Hieronder zijn enkele voorbeelden: Interne kick-off 4c in Hillegom met alle betrokken projectpartners, leerlingen, scholen, aanbieders Doe plekken, politiek. Start pilot Hillegom en Lisse : 23 deelnemers, 15 mavo, 8 havo inclusief evaluatie. Start eerste ronde Hillegom en Lisse: 172 deelnemers: 121 mavo Lisse, 51 mavo Hillegom. Werving Doe plekken BG en SI: 53 plekken geworven naast zelf gevonden Doe plekken. Subsidie aanvraag 5a: resultaat: volledig gehonoreerd. | 028

Het doel is om een brug te slaan tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven. 029 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid 2.3 Personeel Strategisch personeelsbeleid In het strategisch beleid 2022-2026 zijn de ambities van SFT vertaald in strategische doelen. Het strategisch HR-beleid (onderhanden) is gebaseerd op drie pijlers en is beschreven in de strategische visie, met onderliggende ambities en doelstellingen. De drie pijlers zijn het werven van personeel, het behouden van personeel en een optimale inzet van personeel. SFT wil zich nog meer positioneren als onderscheidende werkgever door te bouwen aan een sterke leercultuur, talenten aan te trekken en door medewerkers te zien als trouwste ambassadeurs. SFT investeert volop in de groei van onze medewerkers. Er is een adequaat aanbod in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen en beroepsvormend onderwijs. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met het werven van personeel, het behouden van personeel en de optimale inzet van personeel wordt op de lange termijn het hoofd geboden aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt. De strategische personeelsplanning vormt de basis voor het HR-beleid. In 2022 is er verder ingezet op de voorbereidingen voor een strategisch personeelsbeleidsplan 2023-2027. Hierin worden thema’s opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleid 2022-2026 (de strategische doelen) en de onderwijsvisie van de (individuele) scholen. De HR-afdeling heeft hiervoor een onderzoek verricht onder de schoolleiders en het bestuur. In dit onderzoek zijn de externe en interne ontwikkelingen in kaart gebracht (prognoses aantal leerlingen, curriculumherzieningen, arbeidsmarktkrapte en dergelijke). De medezeggenschapsraad zal bij het onderzoek worden betrokken en advies geven over de inhoud van het strategisch personeelsbeleidsplan 2023-2027. In het strategisch personeelsbeleidsplan 2023-2027 wordt per thema nader uitgewerkt hoe leraren en schoolleiders met elkaar de dialoog gaan voeren. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn gezamenlijke strategische ambities op het gebied van strategisch personeelsbeleid geformuleerd. Deze ambities zijn nader uitgewerkt in interventies. Deze interventies worden in diverse werkgroepen opgepakt. Werven van personeel Dit jaar is in het kader van strategisch personeelsbeleid ingezet op het intensiveren van het werving- en selectiebeleid. SFT wil een onderscheidende werkgever zijn. Dat betekent dat ingezet wordt op de job value proposition en op de inzet van onze medewerkers als ambassadeurs. Er is beleid opgesteld voor het uitkeren van een wervingsbonus aan medewerkers die een nieuwe medewerker aandragen. Er wordt ingezet op het aantrekken en begeleiden van zij-instromers en de startende leerkrachten, de opleiding en begeleiding van startende leerkrachten en de inzet van stagiaires in de regio. In de regio is er een regionaal loket voor alle potentiële zij-instromers ingericht. Daarnaast ontvangen stagiaires sinds 2023 een vergoeding. Behouden van personeel en optimale inzet van personeel In het kader van behoud van personeel is ingezet op de inzetbaarheid van onze medewerkers. De arbodienst heeft een evaluatie uitgevoerd van de dienstverlening op het gebied van verzuim en preventie. Naar aanleiding van de evaluatie zijn de uren voor de arbodienstverlening uitgebreid, zodat er ruimte is voor meer preventiespreekuren en voor een sociaal medisch overleg. Met deze interventies, de implementatie van het geactualiseerde arbobeleid en het te ontwikkelen verzuimbeleid (begin 2023) wordt | 030

H2 Verantwoording beleid Jaarverslag 2022 ingezet op het verlagen van het verzuim en op het verhogen van de inzetbaarheid van onze medewerkers. Risico’s als gevolg van verzuim worden hiermee verkleind. Er zal een interne academie opgericht worden. In het kader daarvan is de afdeling HR een onderzoek gestart naar de visie op scholing en professionalisering van de medewerkers en de scholingsactiviteiten op de scholen. De uitkomsten zijn in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. Doel is om een aantrekkelijk professionaliseringsaanbod te hebben voor alle medewerkers, de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en een Leven Lang Ontwikkelen te faciliteren. Er is een regionale strategische personeelsplanning opgesteld. Met deze regionale strategische personeelsplanning is het huidige personele aanbod en de toekomstige personeelsbehoefte (het verwachte personeelstekort) van onze scholen en de scholen in onze regio tot 2030 inzichtelijk gemaakt. De strategische personeelsplanning is een sturingsinstrument. Uit de strategische personeelsplanning is gebleken dat er naar verwachting een personeelstekort zal ontstaan. Deze uitkomsten dienen als basis voor het ontwikkelen van personeelsbeleid en interventies, gericht op het verkleinen van de risico’s als gevolg van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De strategische personeelsplanning wordt vanaf 2022 jaarlijks opgesteld en bijgesteld. Naar aanleiding van de uitkomsten van de strategische personeelsplanning worden de komende tijd binnen de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden drie oplossingsrichtingen nader uitgewerkt en dit schooljaar nog opgepakt. Het gaat om het stimuleren van docenten om meer te werken, het uitwerken van een vakspecifieke aanpak (tekortvakken) en het stimuleren van het behalen van een extra bevoegdheid. Onze HR-afdeling doet voor de regio en voor onze scholen nader onderzoek naar de drempels die docenten ervaren om meer te gaan werken en zal naar aanleiding van de uitkomsten personeelsbeleid ontwikkelen voor onze scholen en voor de regio. Het personeelsbeleid dat zich richt op het werven van personeel, het behouden van personeel en de optimale inzet van personeel zal na implementatie worden gemonitord en geëvalueerd. Resultaten De verwachte personeelstekorten voor de komende jaren zijn inzichtelijk gemaakt tot 2030. De tekorten verschillen per vakgebied, hierbij is er gekeken naar de uitstroom, pensioen en tijdelijke contracten. Gemiddeld is de uitstroom 34% (tussen start en eindjaar, 2030). De vakken Wiskunde, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Duits, Natuurkunde, Techniek, Informatica, Bedrijfseconomie, NASK, PIE, Spaans, Muziek, CKV, NLT, Handvaardigheid en Overig beta kennen een bovengemiddelde uitstroom. In 2022 zijn 97 vacatures vervuld, dit is op basis van gepubliceerde vacatures. Er zijn 7 zij-instromers aangetrokken (2021: 6) en er zijn 78 stagiaires gestart bij SFT. In 2022 zijn 13 externe medewerkers (onder We hebben ingezet op de inzetbaarheid van onze medewerkers. 031 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid andere detacheringen) aangetrokken. Het totaal medewerkers onderwijzend personeel (OP) bedraagt per 31 december 2022 561 (2021: 521). Het ziekteverzuimpercentage was in het kalenderjaar 2022 6,08%. Dat is een stijging ten opzichte van het kalenderjaar 2021, waarin het verzuimpercentage 5,40% was. Er zijn 2 medewerkers uitgestroomd met een WIA-uitkering. De afdeling HR is in 2022 uitgebreid. Er zijn twee nieuwe medewerkers benoemd. Hiermee is verder ingezet op de doorontwikkeling van de afdeling, zodat op operationeel, tactisch en strategisch niveau een bijdrage kan worden geleverd aan het beleid en het strategisch personeelsbeleid verder vormgegeven, geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd kan worden. Het afgelopen jaar is een aantal interne processen geoptimaliseerd. Het gaat om de processen van sollicitatie tot indiensttreding en de inzet van stagiaires. Uitkeringen na ontslag Bij ontslagprocedures wordt de geldende wet- en regelgeving gevolgd. Daarnaast vindt er controle plaats op naleving van de regelgeving. SFT heeft in 2022 € 99.000 uitgekeerd aan transitie- en ontslagvergoedingen. Er is geen sprake geweest van bovenwettelijke uitkeringen. Een groot deel van deze uitkeringen heeft betrekking op medewerkers die langdurig ziek waren. Van de transitievergoedingen wordt € 49.000 vergoed door het UWV. Aanpak werkdruk In het kader van de aanpak van de werkdruk van medewerkers zijn er voor een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro aan werkdrukmiddelen ter beschikking gesteld. Dit bedrag is op basis van het aantal leerlingen per teldatum naar de scholen gealloceerd. Van deze werkdrukmiddelen is 50% besteed aan het individuele budget (persoonlijke budgeturen) en is 50% bestemd voor het collectieve budget. Iedere school voerde in het kader van de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen een gesprek met het team over de werkdruk die zij ervaren en over de gewenste inzet van deze middelen. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken is een bestedingsplan opgesteld. Het bestedingsplan werd aan de P-MR voorgelegd. Eind november 2022 zijn deze werkdrukmiddelen beschikt. De middelen worden met ingang van het schooljaar 2023/204 ingezet. Het grootste deel van de werkdrukmiddelen wordt gebruikt voor de inzet van onderwijsassistenten of vakleerkrachten. Toekomstige ontwikkeling De strategische doelstellingen en benoemde speerpunten worden nader uitgewerkt in een strategisch personeelsbeleidsplan. De strategische personeelsplanning wordt jaarlijks (ook in 2023) regionaal en voor onze scholen geactualiseerd. De te verwachten personeelstekorten voor onze scholen worden opnieuw in beeld gebracht. In de werkgroep Strategische Personeelsplanning SFT worden doelgroepen bepaald en interventies nader uitgewerkt. De interventies richten zich op het werven en begeleiden van personeel (per doelgroep) om de risico’s van te verwachten tekorten aan personeel te kunnen beheersen. Er zal afstemming plaatsvinden in de regionale netwerkoverleggen over de regionale interventies en de aanvullende interventies, die SFT voor onze scholen gaan oppakken. Het thema onboarding wordt verder opgepakt en er wordt verder onderzoek gedaan naar een interne academie. Belangrijke speerpunten vanuit het strategisch beleidsplan voor de toekomstige beleidsontwikkelingen zijn: Werven van personeel Behoud van personeel Optimale inzet van personeel | 032

Inzet van onderwijsassistenten of vakleerkrachten voor vermindering werkdruk. 033 |

Jaarverslag 2022 H2 Verantwoording beleid 2.4 Facilitaire zaken & ICT Het beleid van deze stafafdelingen is erop gericht om de scholen zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op het onderwijs en de onderwijsontwikkeling. School overstijgende zaken worden vanuit deze afdelingen geregeld, bijvoorbeeld Europese aanbestedingen en gezamenlijke ICT-projecten. Doelen en resultaten Huisvesting Vanwege de onstuimige groei van de ISK, hebben de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en Yuverta in Rijnsburg een deel van de Yuverta-locatie ter beschikking gesteld voor ISK-leerlingen. Daarnaast kan in Lisse zeer waarschijnlijk De Beekbrug nog vijf jaar extra gebruikt worden. Er wordt door de gemeenten onderzocht wat de ruimtebehoefte is voor de ISK op de lange termijn en of De Beekbrug qua capaciteit nog uitgebreid kan worden via een verbouwing. Door de groei van de leerlingenaantallen neemt de ruimtebehoefte op alle scholen toe. SFT heeft aan de gemeente Teylingen aangegeven dat de doordecentralisatie vergoeding ontoereikend is om voor de KTS nieuwbouw te kunnen realiseren. Duurzaamheid SFT neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. In overeenstemming met het beleidsplan wordt geïnvesteerd in zonnepanelen en isolatie en wordt gewerkt aan bewustwording bij medewerkers en leerlingen. In het kader van duurzaamheid zijn in 2022 diverse investerings- en onderhoudsprojecten uitgevoerd, onder andere het aanbrengen van hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en energiebesparende verlichting. Ventilatie Met de subsidieregeling SUVIS is in 2022 een tweetal scholen voorzien van een nieuw ventilatiesysteem. De gemeenten dragen via rijksmiddelen bij aan de kosten. Hierdoor beschikken de scholen over toereikende ventilatievoorzieningen met uitzondering van de tijdelijke locaties. Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan hoog in het vaandel. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de fysieke beveiliging van het netwerk (up-to-date zijn van soft- en hardware). De conclusie van dit onderzoek is dat de technische kant van de informatiebeveiliging erg sterk is, maar dat de bewustwording en het gedrag van de medewerkers meer aandacht verdienen. De aanbevelingen worden door een ingestelde projectgroep gefaseerd opgevolgd. Aanbestedingen SFT analyseert halfjaarlijks het inkoopbeleid (spendanalyse) om de inkopen te beoordelen. Aan de hand hiervan wordt jaarlijks een aanbestedingskalender opgesteld. In 2022 is de aanbesteding voor netwerk switches, hardware en inhuur van externen afgerond. Toekomstige ontwikkeling Met de toekomstige aanstelling van een manager facilitaire zaken & ICT wordt extra aandacht gegeven aan het realiseren van de strategische doelstellingen van facilitaire zaken (huisvestiging en inkoop) en ICT. | 034

H2 Verantwoording beleid Jaarverslag 2022 Belangrijke speerpunten vanuit het strategische beleidsplan voor toekomstige beleidsontwikkelingen zijn: het uitbouwen van het werken met ICT in de klas; het bevorderen van de digitale geletterdheid van leerlingen en medewerkers; het professionaliseren en/of centraliseren van de inkoop & facilitair; het bevorderen van duurzaamheid. 2.5 Financieel Financieel beleid Het strategisch financiële doel van SFT is om de vermogenspositie te handhaven, ofwel meerjarig te sturen op een break-even exploitatieresultaat. In het financieel beleid staat voorop dat de beschikbare middelen tijdig en doelmatig aan onderwijsactiviteiten besteed worden. Ook het behouden van een gezonde vermogenspositie is onderdeel van dit beleid, zodat er geanticipeerd kan blijven worden op onze omgeving, de kansen en de tegenvallers. Het strategisch financieel meerjarenbeleid 2022-2026 is in 2022 herijkt en vastgesteld op 15 februari 2023. Toekomstige ontwikkelingen In het strategisch beleidsplan 2022-2026 zijn de financiële ambities en doelen van de afdeling Planning en Control en de afdeling Financiën uitgewerkt in de volgende speerpunten: het verrijken van management- en sturingsinformatie; het bevorderen van effectieve en efficiënte bedrijfsvoering; het bevorderen van (decentrale) financieel leiderschap en integrale verantwoordelijkheid; het waarborgen van de kwaliteit van de interne beheersing van de bedrijfsvoering in algemene zin; het anticiperen op de ontwikkelingen binnen de organisatie, de omgeving, de branche en het vakgebied. In de planning van de afdelingen is opgenomen wanneer welk product of doel gereed moet zijn, wanneer de implementatie plaatsvindt en wanneer de evaluatie geschiedt. Investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen Het SFT-beleid voor investeringen blijft gebaseerd op het bewaken van de omvang van de investeringen ten opzichte van de afschrijvingen. Afwijkingen op de balans moeten goed te motiveren zijn. Materiële investeringen door scholen worden getoetst op financiële houdbaarheid voor de school op de langere termijn en op de inpasbaarheid binnen het meerjaren schoolbeleid. De leermiddelen zullen opnieuw worden aanbesteed en de beleidsontwikkeling hiervoor binnen SFT vormt het komende jaar een belangrijk speerpunt. Treasury SFT maakt sinds medio 2020 gebruik van schatkistbankieren. Het treasurybeleid is in overeenstemming met de Regeling Beleggen en Belenen. Bij SFT heeft treasury primair als doel het zodanig beheren van middelen dat financiële risico’s zoveel mogelijk worden beperkt, dat het behaalde rendement geoptimaliseerd wordt binnen het conservatieve risicoprofiel en dat de financieringskosten zo veel mogelijk worden beperkt. SFT heeft gedurende de verslagperiode geen risicodragende beleggingen in portefeuille (evenals in de voorgaande jaren) en er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten (zoals renteswaps) om risico’s af te dekken. Het treasurybeleid is in 2022 geëvalueerd en per 6 december 2022 opnieuw vastgesteld. 035 |

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=